EKOSOFIJA

PLASTIČNE KESE BOLJE

1.490 pregleda

Komentar prevodioca: Ako bi se u kupovinu išlo jedanput dnevno, i umesto nove kese od PELD višekratno koristila jedna ista papirna kesa ili pamučna torba, tada bi papirnu kesu trebalo koristiti više od 43 dana, torbu od obučnog pamuka više od 7.100 dana (tj. 20 godina), a torbu od organskog pamuka više od 20.000 dana (tj. 55 godina) (tabela 4)! Tek nakon tog vremena bi višekratno korišćenje jedne iste papirne kese ili pamučne torbe imalo ekološku prednost nad svakodnevnim jednokratnim korišćenjem nove prosečne kese od PELD. Međutim, papirna kesa i pamučna torba ne mogu toliko dugo da traju, pa stoga nikad ne mogu da postignu ekološku prednost nad prosečnom kesom od PELD!

 Objektivno i sveobuhvatno ocenjivanje savremenim međunarodnim stadardima je pokazalo da su plastične kese znatno ekološki podobnije od papirnih kesa i od tekstilnih i plastičnih torbi. Iz ove obimne studije na 144 strane prikazujemo prevod celokupnog poglavlja Executive Summary, sa delovima poglavlja 1.1 Background.

Predmet i cilj istraživanja

Ova studija obuhvata uticaje trgovačkih kesa i torbi na okolinu u toku celog životnog ciklusa – od proizvodnje, upotrebe i do odlaganja („od kolevke do groba”). Odnosi se na one koje su se mogle kupiti u danskim supermarketima tokom oktobra i decembra 2017. Izrađene su od različitih materijala, kao što su plastika, papir i pamuk. Neki mogu, a neki ne mogu da se recikliraju. Osmišljene su tako da se mogu koristiti više puta, da bi se umanjili uticaji na okolinu koji nastaju još u fazi njihove proizvodnje.

Studiju je naručila Danska agencija za zaštitu životne sredine sa ciljem da se prepozna kesa i torba sa najboljim ekološkim svojstvima. Štaviše, Agencija je imala cilj da utvrdi koliki je preporučeni broj ponovne upotrebe za svaku kesu i torbu na osnovu njihovog uticaja na okolinu tokom životnog ciklusa. Projekat je uzeo u obzir da njihova ponovna upotreba može biti primarna, tj. za istu namenu za koju su proizvedene (za prenošenje artikala od supermarketa do kuće) ili sekundarna upotreba, tj. kao zamena za druge proizvode, npr. kao kesa za smeće. Studiju je izvela DTU Environment prema međunarodnim standardima DS/EN ISO 14040 i 14044.

Razmatrane su kese i torbe na koje se odnosi Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu (Evropska komisija, 1994). Direktiva ima cilj da ograničiti proizvodnju ambalažnog otpada i podstiče recikliranje, ponovnu upotrebu i druge oblike iskorišćenja otpada. Lagane plastične kese debljine ispod 50 mikrona se obično jednokratno koriste, a izrađene su od PELD ili PEHD. Nisu razmatrane male veoma lake plastične vrećice debljine ispod 15 mikrona, koje su besplatno dostupne u danskim supermarketama kao primarno pakovanje za rastresitu hranu, budući da nisu obuhvaćene Direktivom 94/62/ EZ.

Od 1993. Danska je preduzela mere protiv plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu uvođenjem poreza za trgovce na malo. Trenutno, danski supermarketi nude kese i torbe od različitih materijala, kao što su plastika, papir i pamuk koje kupci mogu kupiti na blagajni. (Videti snimke razmatranih kesa i torbi). Dizajnirne su za višestruke namene i da traju duže, pa zahtevaju više resursa za njihovu proizvodnju i mogu više uticati na okolinu nego kese za jednokratnu upotrebu. Kako bi se nadoknadili ovi dodatni uticaji koji proizlaze iz njihove proizvodnje, ove kese i torbe moraju se ponovno koristiti više puta. Međutim, zbog gubitka funkcionalnosti ili ponašanja kupaca, ako se ove kese i torbe namenjene za višekratnu upotrebu bacaju pre željenog broja upotrebe, njihov uticaj na okolinu može nadmašiti uticaj kesa za jednokratnu upotrebu.

Istraživanjeje pokazalo da su PELD kese uvek dostupne za kupovinu u svim danskim supermarketima, dok su ostale vrste kesa i torbe na raspolaganju kao njihova zamena. Stoga su kao referentne vrednosti uzete prosečne odlike kese od PELD. U izveštaju se razmatraju samo kese koje su dostupne u danskim supermarketima u 2017. i ne uključuje lične torbe ili druge kese. Izveštaj se odnosi na uticaj kesa na životnu sredinu i ne razmatra druga pitanja, kao što su porezi, mišljenja i ponašanje potrošača. Uticaj bacanja u otpad iskorišćenih praznih kesa smatran je zanemarljivim. Studija je obavljena samo za vrste materijala koje su već na tržištu i za postojeće načine korišćenja. To ne isključuje buduće optimalnije kombinacije.

Metodologija

Ekološka procena alternativnih kesa i torbi urađena je standardizovanom metodologijom LCA LCA (skraćenica od Life Cycle Assessment/Procena životnog ciklusa), koja uzima u obzir moguće uticaje na okolinu povezane s resursima potrebnim za proizvodnju, upotrebu i zbrinjavanje proizvoda i moguću emisiju tokom odlaganja. Kada se kese i torbe ponovo koriste, izbegava se moguća emisija koja bi bila tokom njihove proizvodnje. Radi ispravnog poređenja razmotreno je koliko je drugih kesa i torbi potrebno da bi se ostvarila sledeća funkcija koju pruža PELD kesa s prosečnim odlikama: „Jednokratno prenošenje kupljenih namirnica prosečne zapremine od 22 litra i prosečne mase od 12 kilograma iz danskih supermarketa do kuća u 2017. godini sa jednom novom kupljenom kesom. Kese se proizvode u Evropi i dostavljaju u danske supermarkete. Nakon upotrebe, kese prikuplja Danski sistem za upravljanje otpadom.”

Kao što je prikazano u tabeli I, dve kese su bile potrebne za ispunjavanje ove funkcije u slučaju jednostavnih kesa od PELD-a, od recikliranog PELD-a, od biopolimera, od papira i torbe od organskog pamuka. Samo jedna kesa od tih materijala ne ispunjava zahtev za potrebnom zapreminom (22 l) ili nosivošću (12 kg). Organske i obične pamučne torbe su razmatrane zasebno da bi se razlikovali rezultati za različite vrste materijala, budući da proizvodnja organskog pamuka ima manji prinos od običnog pamuka. Tabela 1 pokazuje da su potrebne dve torbe od organskog pamuka, budući da njena zapremina ne ispunjava zahtev od 22 l.

Tabela 1. Broj kesa i torbi potrebnih za ispunjavanje funkcionalnosti od 22 l i 12 kg koje pruža kesa od PELD- s prosečnim karakteristikama.

Materijal za kese i torbe Tip kese i torbeBroj potrebnih kesa
PlastikaPELD

(prosečna)

1 (referentna kesa)
PlastikaPELD sa mekom drškom2
PlastikaPELD sa tvrdom drškom1
PlastikaPELD reciklirani2
PlastikaPP netkani1
PlastikaPP tkani1
PlastikaPET reciklirani1
PlastikaPoliester PET novi1
BioplastikaBiopolimer2
PapirPapir nebeljeni2
PapirPapir beljeni2
TekstilPamuk organski2
TekstilŠamuk obični1
KombinovaniJuta, PP, pamuk1

Procena uticaja na okolinu svake kese i torbe izvedena je uzimajući u obzir različite postupke na kraju njihovog životnog veka: spaljivanje (EOL1), recikliranje (EOL2) i korišćenje kao vreća za smeće (EOL3) pre spaljivanja. Za sve alternativene kese i torbe, procena je uzela u obzir uticaje koji proizlaze iz njihove proizvodnje i pakovanja (za koje se pretpostavlja da se ostvaruje u Evropi), prevoza u Dansku, upotrebe i odlaganja (što se može dogoditi u Danskoj ili u Evropi). Opšta struktura procesa koji su uzeti u obzir je prikazana na slici 1.

Slika 1. Opšti scenario za sve kese i torbe u ovoj studiji.

EOL su tri različita postupka na kraju životnog veka: EOL1 je spaljivanje; EOL2 je recikliranje; EOL3 je korišćenje kao kese za smeće.

Procenjemi su oni uticaji na okolinu koje je preporučila Evropska komisija 2010: klimatske promene; oštećenje ozonskog omotača; otrovnost za ljude; kancerogeni i nekancerogeni uticaji; fotohemijsko stvaranje ozona; jonizujuće zračenje; čestice prašine; zakišeljavanje zemljišta; zagađenje kopna, mora i slatkovodnih voda mineralima i otpacima hrane (tzv. eutrofikacija); otrovnost za okolinu; iscrpljivanje resursa – fosilnih, mineralnih i vodenih.

Broj potrebne ponovne primarne upotrebe za svaku nosivu kesu i torbu, postupak na kraju upotrebe i kategorija uticaja izračunati su uz pretpostavku da je iks (x) puta ponovno korišćenje omogućilo da se iks (x) puta izbegne upotreba odgovarajuće referentne PELD kese s prosečnim karakteristikama, ili jednostavno – svaki put kada se neka kesa ili torba ponovo upotrebljava izbegava se cijeli životni vijek referentne PELD kese. Prikaz ponovne primarne upotrebe je prikazan na slici 2. Ako se procena uticaja „od kolijevke do groba” za neku alternativnu kesu i torbu A označi kao LCIAA i za prosečnu kesu od PELD označi kao LCIAPELD, broj ponovne upotrebe x je izračunat kao:

x = (LCIAA LCIAPELD)/LCIAPELD

LCA studija se temeljila na javno dostupnim LCI (Life Cycle Impact/Uticaj tokom životnog ciklusa) podacima iz postojećih LCA studija za kese. Studija je ukazala na neka ograničenja u pogledu podataka i pretpostavki, na primer izbora kesa i torbe za razmatranje, modeliranja proizvodnje materijala i proizvodnje kesa i torbi.

Slika 2. Generičko modelovanje ponovne primarne upotrebe. Primer prikazuje ponovnu primarnu upotrebu A kese i torbe čime se x puta izbegava proizvodnja, upotreba i odlaganje referentne PELD kese.

Nalazi i preporuke

LCA studija je ukazala na brojna otkrića koja mogu biti korisna za optimizaciju upotrebe i zbrinjavanja kesa koje se mogu kupiti u Danskoj. Rezultati se odnose na kese i torbe prikazane u tabeli 1. Koje je najpoželjnije odlaganje za svaku vrstu kese i torbe?

Nakon ponovnog korišćenja kese i torbe što je moguće više puta, njihova upotreba kao kese za smeće je bolje nego jednostavno bacanje u otpad i bolje je od recikliranja. Recikliranje može imati prednost u slučaju teških plastičnih kesa i torbi, kao što su PP, PET i poliester. Ponovno korišćenje kao vreća za smeće je najpovoljnije za lagane kese, kao što su PELD, papir i biopolimer. Kada upotreba kao vreća za smeće nije izvodljiva, naprimer kada se kesa može lako probušiti, poderati ili ovlažiti, kao u slučaju papirnih i biopolimernih kesa, spaljivanje je najpoželjnije rešenje s ekološke točke gledišta. Tabela 2 daje prikaz rezultata dobijenih za svaku kesu i torbu.

Tabela 2. Procena najpovoljnijeg postupanja nakon veka trajanja

za svaku vrstu kesa i torbi.

Materijal kese i torbeNajpovoljnije postupanje nakon normalne upotrebe
Plastika PELDKesa za smeće
Plastika, PPRecikliranje, kesa za smeće ako moguće, inače spaljivanje
Plastika, reciklirani PETRecikliranje, kesa za smeće ako je moguće, inače spaljivanje
Plastika, novi PETKesa za smeće ako je moguće, inače spaljivanje
BiopolimerKesa za smeće ako je moguće, inače spaljivanje
PapirKesa za smeće ako je moguće, inače spaljivanje
TekstilKesa za smeće ako je moguće, inače spaljivanje
KombinovaniKesa za smeće ako je moguće, inače spaljivanje

Koja kesa ili torba ima najmanji uticaj na okolinu? Obzirom na proizvodnju i odlaganje, PELD kese, koje su uvek dostupne za kupovinu u danskim supermarketima, imaju najniže uticaje na okolinu za većinu ekoloških pokazatelja (tabela 3). Naročito, PELD kese sa tvrdom drškom imaju najmanji uticaj na okolinu za većinu pokazatelja. Druge kese koje mogu imati slične odlike su nebeljene papirne i biopolimerne kese, ali za manji broj ekoloških pokazatelja. Teže se kese i torbe od PP, PET, poliestra, beljenog papira i tekstila moraju se ponovo koristiti više puta da bi se smanjili uticaji njihove proizvodnje na okolinu. Između istih tipova kesa, tkane PP kese imaju manji uticaj od netkanih PP kesa, nebeljeni papir je poželjniji od belog papira, a običan pamuk od organskog pamuka.

Tabela 3. Kese i torbe sa najmanjim uticajem na okolinu za sve razmatrane pokazatelje. Redosled navođenja odgovara njihovom rezultatu počevši od najmanjeg utiecaja. Navedene su samo tri najbolje kese i torbe.

Pokazatelj uticajaKese i torbe s najmanjim uticajem
Promena klimePapir nebeljeni, biopolimer, PELD
Oštećenje ozonskog omotačaPELD
Otrovnost za ljude, kancerogeni uticajPapir neebeljeni, PELD
Otrovnost za ljude, nekancerogeni uticajKombinovani, PP, PELD
Fotohemijsko stvaranje ozonaPELD
Jonizujuće zračenjePELD
PrašinaPELD
Zakišeljavanje zemljištaPELD
Eutrofikacija zemljištaPELD
Eutrofikacija slatke vodePELD
Eutrofikacija morske vodePP, PELD
Trovanje ekosistemaPELD
Iscrpljivanje fosilnih resursaPapir nebeljeni, PELD
Iscrpljivanje nebioloških resursaPP, PELD
Iscrpljivanje vodenih resursaPELD, biopolimer

oliko puta bi kese i torbe trebalo ponovo koristiti? Za sve kese je veoma preporučljivo da se ponovo koriste što je moguće više puta pre nego što se odbace. Tabela 4 prikazuje koliko puta treba da se ponovo upotrebe druge kese i torbe da bi se smanjio njihov uticaj na okolinu do nivoa uticaja referentne PELD kese. Pri tome, brojevi navedeni u tabeli 4 se odnose na minimalni broj puta ponovne upotrebe. Broj izračunatih ponovnih korišćenja je drugačiji ako se posmatra samo jedan pokazatelj uticaja na okolinu ili ako se uzimaju u obzir svi pokazatelji uticaja. Izračunati broj ponovnog korišćenja može biti u skladu sa vekom trajanja PP, PET i poliesterskih kesa, ali može nadmašiti vek trajanja izbeljenog papira, kombinovanih i pamučnih kesa, posebno ako se uzimu u obzir svi pokazatelji uticaja. Broj izračunate ponovne upotrebe bio je prilično ujednačen u svim vrstama uticaja za kese od PELD. Za PP, PET, biopolimerne i papirnate kese, neki uticaji su zahtevali mnogobrojnije ponovno korišćenja od drugih uticaja. Na kraju, potreban je vrlo velik broj ponovne upotrebe pamučnih i kombinovanih kesa, prvenstveno zbog njihovog uticaja na oštećenje ozonskog omotača, koje je veće od utjecaja referentne PELD kese.

Tabela 4. Izračunati potreban broj ponovne upotrebe kesa i torbi za primarnu namenu i najpoželjniji način odlaganja, da bi se postigala ista ekološka svojstva kao kod prosečne PELD kese, koja se koristi za smeće pre spaljivanja.

Prosečna PELD kesa, ponovo korišćena za smeće
Materijal kese, ponovna upotrebaPromena klimeSvi pokazatelji
PELD sa mekom  drškom, za smeće01
PELD sa tvrdom  drškom, za smeće00
Reciklirani PELD, za smeće12
PP, netkani, recikliranje652
PP, tkani, recikliranje545
Reciklirani PET, recikliranje884
Poliester PET, recikliranje235
Biopolimer, za smeće ili spaljivanje042
Nebeljeni papir, za smeće ili spaljivanje043
Beljeni papir, za smeće ili spaljivanje143*
Organski pamuk, za smeće ili spaljivanje14920000
Običan pamuk, za smeće ili spaljivanje527100
Kombinovani, za smeće ili spaljivanje23870

* Najviša vrednost za izbeljeni papir postavljena je na minimalnu vrednost jednaku vrednosti za nebeljeni papir.

Analiza osetljivosti na podatke i pretpostavke ukazala je na važnost izbora referentne kese, što je presudno bilo za potonje izračunavanje broja ponovne upotrebe pamučnih kesa. Izbor alternativnih kesa zavisi od ispunjenja funkcije koju ima referentna kesa. U ovom slučaju to je 22 l i nosivost 12 kg. Rezultati su pokazali značaj dizajna kesa, koji treba da je usmeren na maksimiziranje zapremine i nosivosti, uz minimiriranje potrebne količine materijala i konačne težine kese.

Naše konačne preporuke su sledeće (vidi napomenu *): Obične PELD kese: Mogu se odmah ponovno upotrebiti kao kese za smeće, jer najmanje utiču na klimatske promene, ali ih treba ponovno koristiti bar još jedanput za kupovinu namirnica s obzirom na sve ostale pokazatelje, pa potom iskoristiti kao vreću za smeće. PELD kese s tvrdom drškom: Mogu se odmah iskoristiti kao kese za smeće s obzirom na sve pokazatelje. Kese od recikliranog PELD-a: Ponovna upotreba za kupovinu namirnica najmanje jedanput zbog utcaja na klimatske promene, barem dva puta s obzirom na sve pokazatelje; konačno ponovno koristiti kao vreću za smeće.

PP torbe, netkane: Ponovno koristiti za kupovinu namirnica najmanje 6 puta zbog uticaja na klimatske promene, najmanje 52 puta uzimajući u obzir sve pokazatelje; konačno upotrebiti kao reciklažni materijal, inače je upotrebiti kao kesu za smeće i na kraju spaliti, ako je moguće. PP torbe, tkane: Ponovna upotreba za kupovinu namirnica najmanje 5 puta obirom na klimatske promene, najmanje 45 puta s obzirom na sve pokazatelje; konačno odložiti kao reciklažni materijal, inače ponovo upotrebiti kao kesu za smeće i na kraju spaliti, ako je moguće.

PET torbe: Ponovna upotreba za kupovinu namirnica najmanje 8 puta obzirom na klimatske promene, najmanje 84 puta s obzirom na sve pokazatelje; konačno zbrinuti kao reciklažni materijal, inače ponovo upotrebiti kao kesu za smeće i na kraju spaliti, ako je moguće.

Poliestarske torbe: Ponovno koristiti za kupovinu namirnica najmanje 2 puta obzirom na klimatske promene, najmanje 35 puta uzimajući u obzir sve pokazatelje; konačno zbrinuti kao reciklažni materijal, inače ga ponovno upotrebiti kao kesu za smeće i na kraju spaliti, ako je moguće.

Biopolimerne kese: Mogu se odmah koristiti kao kese za smeće obzirom na klimatske promene, treba ih ponovo koristiti barem 42 puta za kupovinu namirnica s obzirom na sve ostale pokazatelje. Na kraju, ako je moguće, iskoristiti kao kesu za smeće.

Nebeljene papirne kese: Mogu se odmah upotrebiti kao kese za smeće obzirom na klimatske promene, treba ih ponovno upotrebiti najmanje 43 puta s obzirom na sve ostale pokazatelje. Na kraju, ako je moguće, iskoristiti kao kesu za smeće.

Izbeljene papirne kese: Ponovno koristiti za kupovinu namirnica najmanje 1 put obzirom na klimatske promene, barem 43 puta s obzirom na sve pokazatelje; ako je moguće, ponovo upotrebiti kesu za smeće, inače spaliti.

Torbe od organskog pamuka: Ponovna upotreba za kupovinu namirnica najmanje 149 puta obzirom na klimatske promjene, najmanje 20.000 puta uzimajući u obzir sve pokazatelje; ako je moguće, upotrebiti kao kesu za smeće, inače spaliti.

Torbe od običnog pamuka: Ponovna upotreba za kupovinu namirnica najmanje 52 puta obzirom na klimatske promne, najmanje 7.100 puta uzimajući u obzir sve pokazatelje; ako je moguće, upotrebiti kao kesu za smeće, inače spaliti.

Kombinovane torbe: Ponovna upotreba za kupovinu namirnica najmanje 23 puta obzirom na klimatske promne, najmanje 870 puta s obzirom na sve pokazatelje; ako je moguće, upotrebiti kao kesu za smeće, inače spaliti.

____________________________

* Broj ponovne upotrebe obzidom na „sve pokazatelje” odnosi se na najveći broj za svaku kategoriju uticaja. Za kombinovane i pamučne torbe vrlo velik broj ponovne upotrebe određen je samo obzirom na uticaj na oštećenja ozonskog omotača. Bez razmatranja oštećenja ozonskog omotača, broj ponovne upotrebe je od 50 do 14.00 za torbu od običnog pamuka i od 150 do 3.800 od organskog pamuka, a od 0 do 740 za torbu od kombinovanoh materijala. Najveći brojevi su zbog korišćenja vodenih resursa, ali i zbog eutrofikacije (zagađenja) slatke vode i zemljišta. U studiji su navedeni rezultati broja ponovne upotrene za svaku kategoriju uticaja, opsezi mimimum-maksimum i prosečan broj ponovne upotrebe.

Treba uzeti u obzir da ako se referentna PELD kesa ponovno upotrebljava za kupovinu, to će srazmerno povećati potreban broj ponovne upotrebe za druge vreće. Dobijeni rezultati o minimalnom broju ponovne upotrebe namenjeni su pokretanju rasprave o stvarnom očekivanom veku trajanja svake kese i torbe. Dok izračunati broj ponovnog korišćenja može biti u skladu s radnim vekom PP, PET i poliesterskih torbi, on može nadmašiti vek trajanja kesa od  izbeljenog papira, torbi od kombinovanih i pamučnih materijala, posebno kad se uzmu u obzir svi pokazatelji uticaja na okolinu(Vidi * komentar prevodioca).

———————————

* Komentar prevodioca: Ako bi se u kupovinu išlo jedanput dnevno, i umesto nove kese od PELD višekratno koristila jedna ista papirna kesa ili pamučna torba, tada bi papirnu kesu trebalo koristiti više od 43 dana, torbu od obučnog pamuka više od 7.100 dana (tj. 20 godina), a torbu od organskog pamuka više od 20.000 dana (tj. 55 godina) (tabela 4)! Tek nakon tog vremena bi višekratno korišćenje jedne iste papirne kese ili pamučne torbe imalo ekološku prednost nad svakodnevnim jednokratnim korišćenjem nove prosečne kese od PELD. Međutim, papirna kesa i pamučna torba ne mogu toliko dugo da traju, pa stoga nikad ne mogu da postignu ekološku prednost nad prosečnom kesom od PELD!

Preveo prof. dr Dragoslav Stoiljković

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar