ALHEMIJA DUHA

PLOVIDBA VASIONOM

493 pregleda
Unsplash

Da se uspešno plovi svekolikim beskrajem potrebne su: dve formule, jedna poslanica i *analiza moždanih talasa.


Stevan Bošnjak

Formule su:

=Gh/c3

=h/c

Poslanica je: Učenje o opozitima, ili poslanica Karlu Sejganu.

*

Prva po redu formula ima božansku simetriju u kojoj su, s leve strane, dve varijable a s desne tri fundamentalne kosmološke konstante, spojnice mikro i makro sveta.

Druga formula ima lepu simetriju koja s leve strane ima dve varijable, s desne dve fundamentalne konstante.

Poslanica o opozitima sadrži dva postulata koji ovako glase:

Prvi postulat o opozitima

Jednakost proizvoda opozita važi skroznaskroz.

Drugi postulat o opozitima

Proizvod opozita je konstantan.

*

I to je sve što je potrebno za plovidbu beskrajem i njegovim prikrajcima.

Formulonautika, formulonauti, plovidba moždanim okeanom

Iz učenja o opozitima proističe lakoća nalaženja skoro svega bitnog:

Kada stavimo: Opozit puta Opozit = Opozit puta Opozit.

Deluje pomalo…hm…

Ali kad nastavimo sa: Maksimum . Minimum = Maksimum . Minimum.

Pa dalje:

Prostor . Sila = Prostor . Sila.

i: Najveći prostor . Najslabija sila = Najmanji prostor . Najjača sila.

Vasiona . Gravitacija = Atomsko jezgro . Jaka atomska sila.

Ostaje nam samo da lako nađemo poluprečnik vasione jer:

r . 1 ≈ 10-12 . 1040

r ≈ 1028 cm.

Dalja plovidba

Iz rλ=Gh/c3i mλ=h/c sledi: λ=Gh/c3r i λ=h/mc. Kad izjednačimo: λ= Gh/c3r = h/mc. Odavde: m= rc2/G. Ovo je najopštija formula za masu i gde je masa direktno povezana s prostorom, odnosno konstantama c i G koje su neposredni transformatori mase u prostor i obratno: r= mG/c2.Ovo je najopštija formula za prostor, kojom je prostor direktno vezan za masu.

Vreme se nalazi i lako vezuje uz masu i prostor na sledeći način: rλ=Gh/c3. Može se napisati i kao: rct=Gh/c3 (λ=c/ν=ct). Odavde: t = Gh/c4r i r = Gh/c4t.

Suština je da se varijable masa, prostor, vreme neprekidno transformišu i menjaju mesta. Njihovi transformatori, koeficijenti promene jesu konstante, (c, G, h), ostrva stabilnosti u neprekidnim strujama kosmičkog okeana promena. I zato pitanje: Otkuda ostrva u moru, odakle u haosu varijabli konstante?

Iz ovog pitanja sledi bezdimenzioni račun

Iz: =Gh/c3 10-65

r ≈10-65

λ≈10-65/r

Iz: mλ=h/c 10-37

m10-37

λ≈10-37/m

Kako je: λ≈10-65/r ≈10-37/m, lako je naći r i m, odnosno prostor i masu.

10-65/r ≈10-37/m

1/r ≈ 1028/m → r = m/1028

1/m ≈ 10-28/r → m = r/10-28

Ovim su najdirektnije dovedeni u vezu prostor i masa i njihovi uzajamni preobražaji. Prostor (poluprečnik r) je količnik mase i koeficijenta transformacije 1028, masa je količnik prostora (poluprečnika r) i koeficijenta transformacije 10-28.

1028 gr/cm . 1/1028 cm/gr = 1

ρ . 1/ρ = 1

ρst . 1/ρst =1

ρst = [ρ. r2]

1/ ρst = [1/ρ. r2]

[ρ. r2]. [1/ρ. r2] = 1

[1028 gr/cm3 . cm2] . [1/1028 gr/cm3 . cm2] = 1.

Moja gustina (konstanta)ρstvezuje fizičke i matematičke objekte:

ρst = ρ . [rЄ (0,1,2,3,4…n..∞, -1,-2,-3, -n, ∞-1) ].

ρst = ρ. r0 = ρ. 1 = ρ = m/V=gr/cm3. 1= objekt, telo, 3 dimenzije.

ρst = ρ. r1 =m/V . r = gr/cm3 . cm = gr/cm2= površina, 2 dimenzije.

ρst = ρ. r2 = gr/cm3 . cm2= gr/cm= linija, 1 dimenzija.

ρst = ρ. r3= gr/cm3 . cm3 = gr/1 = gr1=tačka, 0 dimenzija.

ρst = ρ. r4= gr/cm3 . cm4= gr1.cm1, -1 prva negativna dimenzija.

ρst = ρ. r5= gr/cm3 . cm5= gr1.cm2,-2 druga negativna dimenzija.

ρst = ρ. r6= gr/cm3 . cm6= gr1.cm3,-3 treća negativna dimenzija.

ρst = ρ. rn= gr/cm3 . cmn = gr1cmn-3

ρst = ρ. r = gr/cm3 . cm = gr1cm.

ρ = ρst /r= 0(beskonačna vasiona).

ρst = ρ. r-∞.

ρ = ρst /r-∞=∞ (singularitet).

*

Prilog 1

ρ ( 3d ) = gr/cm3 (volumen).

ρ ( 2d ) = gr/cm2 (površina).

ρ ( 1d ) = gr/cm1 (linija).

ρ ( 0d ) = gr/cm0 = gr/1 (tačka).

ρ = gr/cm = gr/∞ = 0 (beskonačna vasiona).

ρ = gr/cm-∞ = gr/1/∞ = gr∞ (singularitet).

Prilog 2

Nalaženje vremena:

Iz mc2= mc2=h/t → tmc2=h → t=h/ mc2.

Kako je: m = r/10-28 t = h/r/10-28 c2

t = 10-75/r.

Veza sa moždanim talasima* čoveka

t= 10-75/r→ t= 10 -75/m/1028.

Kad stavimo: m = 10-47 grama, što je masa jediničnog moždanog talasa →

t= 10-75/10-47/1028t =100 = 1 , odnosno ν = 1/t = 1/1 = 1. Ovde sam dobio frekvenciju jediničnog moždanog talasa od 1 Hz koji nazivam kvantom svesti. Masa kvanta svesti je 10-47 grama.

*MOŽDANI TALASI, Qψanaliza

(Izvor svih skupova fizičkih i duhovnih polja).

Moždani talasi (MT) su nosioci strukture svesti. Jedinični moždani talasa za frekvenciju od ν=1Hz jeste kvant svesti. Iz gornje dve definicije proitiče mogućnost kvantne analize MT.

Moždani talasi frekvencija vreme talasna dužina masa poluprečnik zapremina energijaenergija
ipsilon 0,1-0,5 Hz t=1/ν λmin=c/o,1 m=hν/c2 r=Gh/c3λ V=4/3r3π hν

1/0,1-0,5 λmax=c/0,5

delta0,5-4 1/0,5-4
teta 4-8 1/4-8
alfa 8-13 1/8-13
beta1 13-15 1/13-15
beta2 15-22 1/15-22
beta3 22-32 1/22-32
gama32-100 1/32-100
Jedinični moždani talas za frekvenciju: ν=1=hν=h/sec.

Masa jediničnog moždanog talasa: m=h/c2≈10-27/1020≈10-47g.

Talasna dužina jediničnog moždanog talasa: λ=c/ν=c/1=c/hz≈3×1010cm.

Vreme jediničnog moždanog talasa: t=1/ν=1/1=1s.

Energija jediničnog moždanog talasa: E=hν=h1Hz≈10-27erg.

Jedinični moždani talas je kvant svesti.

Poluprečnik jediničnog moždanog talasa:

r1= Gh/c3λ ≈10-810-27/1030λ≈10-35/1030λ≈10-35/10303×1010≈10-75cm.

Sve ostale vrednosti:

Za talase manje frekvencije od jedinične i veće od jedinične dobijaju se na gore prikazan način.

Za moždane talase kojima je frekvencija: ν=0.

Talasna dužina je beskonačna, kao i vreme.

Energija i masa takvog moždanog talasa su nula, kao i njegov poluprečnik.

Za: ν=0 → t=1/ν=1/0=∞,

λ=c/ν=c/0=∞,

E=hν=h0=0,

m=hν/c2=h0/c2=0/c2=0,

r0= Gh/c3λ=Gh/c3∞=0.

Zapreminu jediničnog moždanog talasa nalazimo iz sledeće formule: V=4/3r3π . Kako je poluprečnik jedinstvenog moždanog talasa reda 10-75cm,tada je volumen jediničnog moždanog talasa reda V≈10-225cm3.

Napomene:

Formule ovde u upotrebi: mc2=hν, mλ= h/c, rλ=Gh/c3, r=Gh/c3λ, c=λν.

Moždani talasi su elektromagentno zračenje mozga. Postoji osam vrsta moždanih talasa, kako je u tabeli navedeno. Moždani talasi predstavljaju 24-časovnu meprekidnu aktivnost živog mozga. Prestaju da postoje tek na kad frekvenciji od nula herca i beskonačnoj talasnoj dužini, odnosno smrću čoveka.

Vreme je inverzija ferkvencije: t=1/ν, a herc je inverzija sekunde: Hz=1/sec.

Talasna dužina i frekvencija su inverzije: λ=c/ν, i ν=c/λ.

Masa m se izračunava iz Plank-Ajnštajnove formule: mc2=hν.

Radijus je izračunava iz jednakosti proizvoda talasne dužine bilo koje mase, radijusa te mase i kvadrata Plankove dužine.

Proizvod talasne dužine bilo koje mase i radijusa te mase jednak je kvadratu Plankove dužine: rλ = Gh/c3

Zapremina je proizvod radijusa i broja pi: V=4/3r3π.

Energija moždanog talasa se nalazi iz formule: mc2=hν.

Plank-Ajnštajnova formula: mc2=hν je sačinjena od dve varijable i dve konstante uravnotežene znakom jedankosti.

Formula: rλ=Gh/c3sastoji se od tri konstante, jedne varijable i jedne pseudovarijable koju je lako pretvoriti u operabilnu vrednost.

Sa ove dve formule sve operacije na fizičkim i moždanim objektima (u ovom slučaju kvantna analiza moždanih talasa) su primenjive.

Ovim su psihološki obejkti uvedeni u domen kvantnomehaničke i relativističke analize.

——————

*,kvantno.psihološka analiza

 

 

 

 

O autoru

administrator

Ostavite komentar