ARGUSOV POGLED

PROTEKLI ZA NAREDNE VEKOVE

1.984 pregleda

„Enciklopedija Republike Srpske” zamišljena je, a tako i urađena, kao leksikografsko delo opšteg tipa, oslobođeno predrasuda i ideologija, koje istraživačkim pristupom i naučnom obradom predviđenih odrednica, prikazuje suštinska pitanja u vezi sa prošlošću i sadašnjošću Republike Srpske i njenim duhovnim nasleđem (kulturom, običajima, obredima, religijom, mentalitetom).

Akademik Vaskrsije Janjić

Neposredno pre održavanja 62. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu izašao je iz štampe Prvi tom „Enciklopedije Republike Srpske (ERS)”, kao najznačajniji, najveći, najzahtevniji, višegodišnji projekat koji realizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Priprema i izdavanje „Enciklopedije Republike Srpske” predstavlja suštinsku obavezu Akademije proizašle iz osnovnog smisla njenog postojanja.

Ideja da se piše „Enciklopedija Republike Srpske”, kao glavni i dugoročni projekat Akademije, potekla je 2007. godine, a inicijatori su bili članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Vlada Republike Srps”ke prihvatila je inicijativu, a potom je, krajem 2007. godine, Narodna skupština Republike Srpske donela Zakon o enciklopediji. Posle toga formiran je Uređivački odbor „Enciklopedije Republike Srpske”, sa brojnim i bitnim zadacima (obrazovanje Centralne redakcije ERS, stručnih redakcija, lokalnih redakcija po opštinama, imenovanje glavnog urednika, recenzenata, redaktora). Formirano je 28 stručnih redakcija, koje su okupile oko 320 saradnika, a za glavnog redaktora imenovan je akademik Rade Mihaljčić.

U prvom tomu, koji obuhvata odrednice
sa početnim azbučnim slovima A i B,
obrađene su 1.303 odrednice i 271
pododrednica. Prvi tom ima 783
stranice, formata A4.

Ona je zamišljena, a tako je i urađena, kao leksikografsko delo opšteg tipa, oslobođeno predrasuda i ideologija, koje istraživačkim pristupom i naučnom obradom predviđenih odrednica, prikazuje suštinska pitanja u vezi sa prošlošću i sadašnjošću Republike Srpske i njenim duhovnim nasleđem (kulturom, običajima, obredima, religijom, mentalitetom). Obrada leksikografskog sadržaja bazirana je na pouzdanim izvorima, proverenim činjenicama i u nauci prihvaćenim rezultatima istraživanja.

Republika Stpska (Vikipedija)

Sve do početka 2014. godine radilo se istovremeno na svim tomovima „Enciklopedije” (na odrednicama od A do Š). U tom periodu prikupljene su i deponovane 11.384 odrednice. Od 2012. sva pažnja usmerena na prvi tom, tačnije na prvih pet slova (A, B, V, G, D). Međutim, već nakon jedne godine rada primećeno je da prvih pet slova može dati dva toma, zbog makroodrednica koje se odnose na Banju Luku i BiH, pa je od 2014. godine rad usmeren na odrednice koje počinju slovima A i B, što čini sadržaj prvog toma. Pored tekstova za prvi, obrađeno je oko 85% odrednica za drugi tom (slova V, G, D), a ponešto i za ostale tomove, tako da se računa da će i drugi tom Enciklopedije izaći iz štampe za sledeći Beogradski međunarodni sajam knjiga.

U prvom tomu, koji obuhvata odrednice sa početnim azbučnim slovima A i B, obrađene su 1.303 odrednice i 271 pododrednica. Prvi tom ima 783 stranice, formata A4. Knjiga je uvezana tvrdim koricama, sa zlatotiskom i uređena je po tradicionalnim enciklopedijskim likovnim principima. Tekst je složen dvostubačno i štampan je ćiriličkim pismom. U njoj se nalaze i 372 fotografije ličnosti, objekata, istorijskih i drugih dokumenata i 32 karte.

Pri obradi enciklopedijskih
jedinica posvećena je značajna
pažnja istorijskim činjenicama.

Obrađeno je 338 naselja, uključujući i sedam administrativnih centara – dva grada (Banja Luka i Bijeljina), Brčko distrikt, te četiri opštine (Bileća, Brod, Bratunac i Bosansko Grahovo). Najviše je odrednica o naseljenim mestima – 343 (26,24%), a zatim istorijskih – 251 (19,20%), iz oblasti visokog obrazovanja – 132 (10,10%), sporta – 75 (5,74%), itd. Ovakva procentualna zastupljenost odrednica po oblastima slična je i u drugim enciklopedijskim izdanjima sa područja bivše Jugoslavije.

Pri obradi enciklopedijskih jedinica posvećena je značajna pažnja istorijskim činjenicama. Da bi se razumelo zašto je u Enciklopediji Republike Srpske navedeno toliko istorijskih podataka, toliko ličnosti koje su u BiH živele u doba turske uprave, treba znati da se danas u nekim bosanskohercegovačkim i međunarodnim političkim krugovima iznose brojne neistine o poreklu, kulturi, jeziku, na kojima se želi konstruisati istorija. Naša Enciklopedija te neistine obesmišljava, prikazujući istinu, na bazi proverenih podataka. Iz tih razloga navedeno je toliko podataka o kulturi srpskog naroda, o spomenicima kulture, o sakralnim i drugim objektima.

„Enciklopedija Republike Srpske” jedinstvena je i po tome što će se u njoj objaviti 2.696 odrednica o naseljima u Republici Srpskoj, bila naseljena ili nenaseljena (opuststela), u 57 opština i sedam gradova. Pritom su obuhvaćene i opštine, odnosno delovi opština u Federaciji BiH, sa pretežno srpskim stanovništvom. Razumije se da su za ova naseljena mesta i delove opština navedeni najbitniji podaci (o stanovnicima, sakralnim objektima i drugo).

Na izradi je angažovano oko 550
saradnika iz društvenog, kulturnog,
javnog života, kao autori odrednica,
članovi operativnih tela,
redaktori ili recenzenti.

Značaj odrednica o naseljima u „Enciklopediji Republike Srpske” je u tome što, izuzev obrade gradskih naselja, ni u jednoj ranijoj publikaciji sličnog karaktera nema odrednica o svim naseljenim mestima. Tekstovi ovih odrednica sadrže geografske karakteristike datog mesta i istorijat (arheološka nalazišta, pominjanje u srednjovekovnim dokumentima, turskim defterima, podaci iz austrougarskih popisa, popisa iz vremena Kraljevine Jugoslavije i popisa posle Drugog svetskog rata, podaci o solunskim dobrovoljcima i vojnim i civilnim žrtvama Drugog svetskog rata i rata 1992−1995, istorijat škole, crkve, kada je u selo dovedena struja, voda i telefon, značajnije ličnosti koje su poreklom iz tog sela itd.), a navode se i podaci iz savremenog perioda (porodice koje žive u selu, njihove slave i poreklo, podaci o privrednom životu, infrastruktura).

Navedeni su i rezultati popisa iz 2013. godine. To je naročito značajno, jer se stanovništvo mnogih naselja (sela) ubrzano raseljava, a neka sela i nestaju, pa je važno ustanoviti istorijski razvoj, kao i perspektive svakog naseljenog mesta.

Na realizaciji izrade kompletne „Enciklopedije Republike Srpske” angažovano je oko 550 saradnika iz društvenog, kulturnog, javnog života, kroz razne vidove angažovanja – kao autori odrednica, članovi operativnih tela, redaktori ili recenzenti. Najveći broj saradnika angažovan je sa područja Republike Srpske. Iznimno, ako za neku od odrednica nije bilo moguće naći stručnjake u Republici Srpskoj, angažovani su saradnici u Srbiji. Neprocenjiva je vrednost uključivanja tako velikog broja ljudi u izradi ovog dela, koji su svojim radom doprineli upoznavanju mlade generacije sa istorijom svoga naroda, njegovim neizbrisivim pečatom duhovnosti i osobenosti stvaralačkog duha.

Promocija Prvog toma

„Enciklopedija Republike Srpske” biće prepoznatljiva u okruženju, jer obrađuje elemente kulture, istorije, ekonomije, nauke, politike i umetničkog stvaralaštva. Ona treba da posluži kao nezaobilazan priručnik sistematizovanog znanja iz različitih naučnih disciplina, kulture i umetnosti, da posluži širokom krugu korisnika, a pre svega, da doprinese širenju znanja o Republici Srpskoj. Po svoj meri i nameri to je delo koja opisuje život kroz protekle za naredne vekove. U njoj posebne odrednice imaju ličnosti svih nacionalnih pripadnosti koje su ostavile traga u istorijskom, kulturnom, duhovnom i drugom nasleđu ili oni koji su svojim delovanjem afirmisali Republiku Srpsku. Ona će svedočiti o kulturnom i duhovnom indentitetu i visokim dometima stvaralaštva našeg naroda kroz istoriju neodvojivog od stvaralaštva Evrope  toga doba.

Odrednice u sledećim tomovima prikazaće se istim istraživačkim postupkom i načinom obrade kao odrednice koje su prikazane u prvom tomu. Suštinska pitanja o prošlosti i sadašnjosti srpskog naroda u Republici Srpskoj i BiH biće objektivno naglašena, da bi se trajno zaštitio naš identitet, naše duhovno nasljeđe – istorija, kultura, tradicija, vera, jezik, pismo i drugi bitni elementi nacionalnog bića.

Izradu „Enciklopedije” želi da ostvari svaka država i svaki narod, zajedno sa najvišim naučnim, kulturnim institucijama, kao što su leksikografski zavodi, matice naroda, akademije nauka i slične naučne i umetničke institucije i da tako predstave deo kulturnog i duhovnog nasleđa svoga naroda. Eto to je uz veliku angažovanost pošlo za rukom našoj Akademiji, što je posebno važno danas u vreme kada se istorijske činjenice krivotvore s težnjom da se kulturno i svako drugo nasleđe na prostoru Republike Srpske predstavi kao nasleđe drugih i da se tako falcifikuje istorija našeg naroda.

Fizičko razaranje spomenika, iskrivljavanje istorijskih činjenica i fabrikovanje novih tumačenja zarad političke upotrebe prošlosti nisu nove pojave, oduvek su poznate u istoriji. Pošto se radi o pojavama koje nisu prestale do danas, jasno je da se radi o pojavama dugog trajanja koje su menjale svoje manifestacije i aktere. Tako će se ovim delom sprečiti iščezavanje bića naroda koji živi u Republici Srpskoj.

Na 62. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske dobila je nagradu za knjigu „Enciklopedija Republike Srpske” za najboljeg izdavača iz dijaspore.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar