REVOLUCIJA EVOLUCIJE

STAROST ĆE SE LEČITI

246 pregleda
Pixabay

Jedna od meta naučnika koji se bave starenjem, između ostalog, jeste gen Sirt6. Brojna istraživanja već su ranije utvrdila da su aktivnosti tog gena, koji se može naći kod ljudi, ali i kod brojnih životinja, važne u ćelijskim funkcijama i bolestima, u popravljanju DNK, i da su snažno povezane s dugovečnošću.

Retka varijanta gena zabeležena kod ljudi koji su doživeli 100 i više godina usporava temeljne procese starenja, tvrde autori nove studije, objavljene u američkom časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Naučnici koji su sproveli novo istraživanje da bi otkrili koji mehanizmi stoje iza ovog učinka smatraju da bi nova otkrića trebalo da omoguće razvoj lekova protiv starenja.

Istraživanja procesa starenja i mogućnosti njegova usporavanja poslednjih godina postaju sve popularnija jer bi mogla postati temelj za lukrativnu anti-ageing industriju. Primerice, istraživanja su pokazala da metformin, jedan od lekova za dijabetes, produžava životni vek obolelih od dijabetesa, iako bi bilo za očekivati da oni žive nešto kraće. Taj je lek navodno vrlo popularan među milijarderima Silicijumske doline.

Važna uloga gena Sirt6

Jedna od meta naučnika koji se bave starenjem, između ostalog, jeste gen Sirt6. Brojna istraživanja već su ranije utvrdila da su aktivnosti tog gena, koji se može naći kod ljudi, ali i kod brojnih životinja, važne u ćelijskim funkcijama i bolestima, u popravljanju DNK, i da su snažno povezane s dugovečnošću. U novoj studiji Vera Gorbunova sa Univerziteta Ročester u Njujorku i kolege odlučili su da pronađu mehanizme kojima on đdluje na dugovečnost jer je to razumevanje ključno za eventualni razvoj supstanci koje bi mogle imati učinak na starenje.

Istraživanje molekularne funkcije i uloge Sirt6S u starenju i dugovečnosti kod vinskih mušica Drosophila pokazalo je da pojačana ekspresija (overexpression – OE)gena u eksperimentalnim uslovima utiče na životni vek kod nižih višestaničnih organizama eukariota, baš kao kod brojnih viših organizama. Takođe je utvrdilo da je ključni mehanizam kojim pojačana ekspresija dSirt6uzrokuje produženje životnog veka potiskivanje aktivnosti transkripcije dMyc, proteina koji se povezuje sa stvaranjem brojnih tumora kod ljudi.

Autori ističu da je jedno od najuzbudljivijih otkrića da povećanje količine ekspresije gena Sirt6produžuje životni vek miševa.Dodatno su pokazali da se ekspresija Sirt6, pojačana pomoću sistema za uključivanje gena GeneSwitch-GAL4, dovoljna za produženje životnog veka, može pokrenuti u odraslom dobu, a ne isključivo tokom rane faze razvoja. To znači da bi eventualni lekovi mogli delovati na trajanje života, čak i ako organizam nije programiran za pojačanu ekspresiju Sirt6u ranoj fazi razvoja. Naime, u svim dosad sprovedenim istraživanjima naučnici su genski modifikovali životinje tako da inherentno imaju pojačanu ekspresiju Sirt6; nisu im naknadno davali terapije.

Autori pišu da su neka novija istraživanja već utvrdila da pojačana ekspresija Sirt6pomoću GeneSwitchsistema produžuje život miševa, dabrova i vinskih mušica, što govori u prilog tezi da je pomenuti gen dovoljno specifičan da se može koristiti za produženje životnog veka. Nadalje, naučnici su utvrdili da je OE dSirt6specifičnog za masno tkivo dovoljna za produženje života, a poznato je da je masno tkivo vinske mušice analogno masnom tkivu, jetri i imunom tkivu sisara.


(Shutterstock)

Zanimljivo je, takođe, da je kod miševa kojima je životni vek produžen pomoću pojačane ekspresije Sirt6u jetri i belom masnom tkivu zabeležena smanjena fosforilacija AKT-a koji ima ključnu ulogu u više ćelijskih procesa, poput metabolizma glukoze i proliferacije, migracije i programirane smrti ćelija.Jedno nedavno istraživanje takođe je pokazalo da pojačana ekspresija Sirt6štiti od starenja povezanog sa smanjenjem proizvodnje glukoze u jetri i homeostaze. Zajedno, ovi nalazi ukazuju na važnost tih tkiva u produženju životnog veka pomoću ovg gena.

Mehanizam delovanja Sirt6

Glavni cilj nove studije, pišu autori, bilo je bolje razumevanje molekularnih mehanizama pomoću kojih dSirt6produžuje životni vek. Analiza je pokazala da je dSirt6snažan negativni regulator biogeneze ribozoma i gena za sintezu proteina, koji su takođe ciljni geni za dMyc.No studija je pokazala da OE dSirt6 ne deluje na produženje života samo kroz smanjenje aktivnosti dMyc.

Tim smatra da je moguće objašnjenje da pojačana ekspresija dSirt6kod vinskih mušica poboljšava popravljanje grešaka na DNK i da smanjuje ekspresiju RTE, što su dve dodatne funkcije Sirt6koje su snažno povezane sa starenjem i dugovečnošću. Ovo zapažanje u skladu je s ranijim nalazima da Sirt6poboljšava popravku dvolančanih lomova DNK, jednog od tipova oštećenja našeg genetskog materijala.

Autori pišu da je poslednjih godina identifikovano nekoliko malih molekula aktivatora gena dSirt6, što otvara mogućnost da bi se njihovom primenom mogla pojačati aktivnost ovog enzima i da bi se ta jedinjenja mogli koristiti u produženju zdravlja ljudi i lečenju bolesti povezanih sa starenjem.

Zašto baš dSirt6?

Sirt6nije jedini gen koji sudeluje u popravljaju DNK. No, rukovoditeljka novog istraživanja Vera Gorbunova smatra da je on iz terapeutske perspektive zanimljiviji od drugih, jer se čini da je popravka DNK njegova glavna funkcija. Primerice, gen FOXO3 takođe sudeluje u popravljanju DNK, no budući da je zadužen i za neke druge funkcije u ćeliji, pojačavanje njegove funkcije imalo bi uticaja i na neke druge bitne mehanizme u samoj ćelijii. To dSirt6čini jednom od potencijalnih meta za razvoj novih anti-ageing terapija. No treba imati na umu da je put od laboratorija do lekova obično vrlo dug.

(Izvor Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar