TESLIANUM

TESLINI ELEKTROMAGNETI

4.500 pregleda
Nikola Tesla (Vikipedija)

Osobine rezultujućeg magnetnog polja zavise od rasporeda, jačine i frekvencije napajanja. Koristeći njegovu matricu, opisaću nekoliko ogleda sa Teslnim obrtnim magnetnimpoljem.

Mr Mitar Boroja

Mr Mitar Boroja

Elektromagneti koji se napajaju asinhrono nazivaju se Teslini elektromagneti. Osobine rezultujućeg magnetnog polja zavise od rasporeda, jačine i frekvencije napajanja. Ako se Teslini elektromagneti postave radijalno po kružnici, onda se dobije Teslino obrtno magnetno polje (u daljem tekstu T.o.m.); ukoliko se postave duž prave linije, dobije se Teslino linearno magnetno polje (T.l.m.); u slučaju da se postave sučelno, onda se dobije Teslino oscilatorno magnetno polje (T.os.m.).

Teslino jaje u Teslinom
obrtnom magnetnom polju
rotira u smeru obrtnog magnetnog
polja, a na podlozi suprotno.

Predavanje Nikole Tesle 16. maja 1888. godine u Američkom institutu elektroinženjera u Njujorku bilo je posvećeno polifaznom sistemu: proizvodnji, prenosu, distribuciji, transformaciji električne energije u mehaničku asinhronim motorima, mrežnim i mernim transformatorima. Koristeći njegovu matricu, opisaću nekoliko ogleda sa T.o.m. poljem.

Rotacija Zemlje
Poznato je da u T.o.m. polju komadi od elektroprovodljivih materijala rotiraju. Od tih ogleda najpoznatiji je tzv. Teslino jaje koje rotira po pravilima rotacije zvrka, tj. teži deo nagore. Pored toga Teslinim jajetom se demonstrira Zemljina rotacije (udesno) i Zemljina revolucija (ulevo), jer i Teslino jaje u T.o.m. polju rotira u smeru obrtnog magnetnog polja, a na podlozi suprotno.

Ako se elektroprovodnik u čvrstom stanju postavi u obliku rotora sa osovinom i ležajevima u T.o.m polju, onda se dobije Teslin indukcioni elektromotor poznat pod imenom asinhroni elektromotor („Motori koje sam sada izradio bili su tačno onakvi kakve sam ih zamislio”). Teslinim indukcionim elektromotorima započeta je Druga industrijska revolucija.

Zamenom ma koje dve faze pri ulazu u trofazni elektromotor, menja se smer rotacije elektromotora. Međutim, manje je poznato da se trofazni elektromotor koči, tj. zaustavlja kada se napajanje u radu priključi prema slici 1.

Gde su R, S i T – faze, B1 i V2 – diode, M – trofazni elektromotor.

Ako se u T.o.m polje unese elektroprovodljiv tečni fluid i ono će se rotiratri asinhrono. Pri rotaciji fluida (živa, plavi kamen, otopljeno srebro, platina…), njegova površina poprima sferni oblik. Sferni oblik zavisi od položaja T.o.m. polja, jačine nastavaka polova i frekvencije. Određenim navedenim parametrima može se odrediti sferni obvlik i menjati žižna dužina.

Isti uređaj može se
koristiti kao mikser
za neke fluide koji se
teže mešaju (voda i ulje).

To je našlo primenu u laserskoj tehnici pri izradi optičkih rezonatora. Pored toga, ako bi laserski snop progoreo površinu sfernog ogledala, ona se pri rotaciji regeneriše.

Levitaciona sila
Pri rotaciji elektroprovodljivog fluida u T.o.m polju javlja se depresija na sredini površine, a ta pojava se koristi za konstrukciju vakuum sistema i za konstrukciju tzv. depresivnih pumpi. Levitaciona sila koja se javlja zbog centrifugalne sile na zidovima posude može se koristiti kao seperator heterogenih otopina na taj način da se otvori postave na različite visine, tj. indukcione peći se ne moraji navijati.

Međutim, ako se na mestu rotora ugradi Arhimedov zavrtanj, onda bi elektroprovodljivi fluid na jednoj strani duž zavrtnja stvarao pritisak, a na drugoj strani potpritisak.

Rotacijom elektroprovodljivog fluida (otopina plavog kamena) u T.o.m. polju može se vršiti zaštita semena žitarica, na primer pšenice. Na isti način mogu se zaštititi neki metalni predmeti. Isti uređaj se može koristiti kao mikser za neke fluide koji se teže mešaju, kao što su voda i ulje. On omogućuje i da se dobije magnetna voda koja ima široku primenu u poljoprivredi, medicini, veterinarstvu, građevinarstvu, brodogradnji itd.

Opisani uređaj može upotrebiti i za miksovanje različitih gasova, što se koristi kod gasnih lasera.
Teslinim obrtnim poljem se može rotirati ravan polarizovanog elektromagnetnog talasa u optički aktivnim materijalima. Na taj način se dobija rotacioni Faradejev efekat.

Ako bi se Teslim indukcioni elektromotor nekom drugom pogonskom mašinom pogonio većom brzinom od Teslinog obrtnog magnetnog polja, onda bi on radio kao Teslin asinhroni generator, tj. deo uložene mehaničke energije odavao bi mreži koja ga napaja. Pri ugradnji kondenzatora prema sl. 2. posle isključenja sa mreže asinhroni motor bi samostalno nastavio da radi kao generator.

Gde su R, S i T – faze napajanja, C1, C2 i C3 – kondenzatori, a G – generator.

Kada bi se umesto rotora generatora od čvrstog materijala rotirao elektroprovodljiv fluid većom brzinom od Teslinog obrtnog magnetnog polja,
Teslin indukcioni generator bi radio kao Teslin indukcioni generator bez mehaničkih pokretnih delova. Doduše, pokretan bi bio samo fluid.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar