LICE VEČNOSTI

UNIVERZUM U BROJKAMA

456 pregleda
ESO/J. Law

Neke od brojeva, i malih i velikih, u modernoj fizici vrlo je teško shvatiti. Sledi tabela – od infinitezimalno malih do neshvatljivo velikih – brojeva relevantnih za temu. Tabela je data u jedinicama koje su nam poznate: metre za daljinu, sekunde za vreme, metre u sekundi za brzinu, kelvinove stepene za temperaturu, kilograme za masu, kilograme po metru kubnom za gustinu, džule za energiju, kulone za električni napon i kilopaskale za pritisak.

Lakše je napisati veoma velike brojeve tipa 100.000.000 kao 108. Slično je i sa jako malim brojevima, samo što se koristi negativni eksponent, kao npr. 0,0000001 je 10-7. Imajte na umu da je 109 deset puta veće od 108, a da je, recimo, 1018 deset milijardi puta veće od 108.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0054 5,4 × 10-44 Plankovo vreme (u sekundama), najkraći zamislivi interval vremena, i najranije vreme u kome je bilo moguća izmeriti univerzum.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.616 1,616 × 10-35 Plankova dužina (u metrima), veličina hipotetičke strune. Smatra se da dužine manje od ove ninakoji način ne utiču na naše trenutno shvatanje fizike.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.911 9,11 × 10-31 Aproksimativna masa (u kilogramima) stacionarnog elektrona.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.001 1 × 10-27 Aproksimativna gustina (u kilogramina na kubni metar) celokupnog univerzuma.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.001.673 1,673 × 10-27 Aproksimativna masa (u kilogramima) protona.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.001.675 1,675 × 10-27 Aproksimativna masa (u kilogramima) neutrona.

0,000.000.000.000.000.000.000.000.005 5 × 10-27 Procenjena kritična gustina (u kilogramima na kubni matar) univerzuma, koja omogućava ravnotežno stanje između širenja i skupljanja (oko 5 × 10-30g/cm3).

0,000,000,000,000,000,000,000,02 2 × 10-23 Efektivni prečnik (u metrima) čestice neutrino.

0,000.000.000.000.000.000.160.2 1,602 × 10-19 Elementarno naelektrisanje (u kulonima), tj. negativni naboj pojedinačnog elekrona, ili pozitivni naboj pojedinačnog protona.

0,000.000.000.000.000.000.52 5,2 × 10-19 Procenjena energija (u džulima) fotona vidljive svetlosti.

0,000.000.000.000.000.001 1 × 10-18 Gornja granica (u metrima) veličine subatomskih čestica kvarkova koje sačinjavaju protone i neutrone.

0,000.000.000.000.000.001 1 × 10-18 Najmanji objekat koji savremena nauka može da posmatra i izmeri.

0,000.000.000.000.000.01 1 × 10-17 Približna gustina (u kilogramima na kubni metar) najboljeg vakuuma dostupnog u laboratoriji.

0,000.000.000.000.000.818 2,818 × 10-15 Efektivni prečnik (u metrima) elektrona prema klasičnoj teoriji.

0,000.000.000.000.01 1 × 10-14 Domet (u metrima) slabe nuklearne sile unutar atomskog jezgra.

0,000.000.000.000.081.87 8,187 × 10-14 Masa-energija mirovanja (u ulima) jednog elektrona.

0,000.000.000.001 1 × 10-12 Približna masa (u kilogramima) prosečne ljudske ćelije.

0,000.000.000.005 5 × 10-12 Najduža talasna dužina (u metrima) gama zračenja.

0,000.000.000.025 2,5 × 10-11 Prečnik (u metrima) vodonikovog atoma.

0,000.000.000.597.2 5,972 × 10-10 Masa-energija mirovanja (u džulima) jedne alfa čestice.

0,000.000.4 4 × 10-7 Približna talasna dužina (u metrima) ljubičaste svetlosti, najkraće u vidljivom spektru.

0,000.000.7 7 × 10-7 Približna talasna dužina (u metrima) crvene svetlosti, najduže u vidljivom spektru.

0,007.297 7,297 × 10-3 Konstanta fine strukture, α, za merenje elektromagnetske interakcije između elementarnih čestica.

0,74 7,4 × 10-1 Proporcija celokupne materije u kosmosu naspram vodonika.

0 0 × 100 Temperatura (u kelvinima) apsolutne nule, najniže moguće temperature (ekvivalentna sa -273,15° Celzijusa).

1,48 1,48 × 100 Gustina (u kilogramina na kubni metar) Zemljine atmosfere na nivou mora.

2,725 2,725 × 100 Temperatura (u kelvinima) kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja.

3,14 314 × 100Pi, odnos obima kruga i njegovog poluprečnika (preciznije 3,14159265358979323846…).

9,81 9,8 × 100 ačina gravitacionog polja (u metrima u sekundi za sekundu) na površini Zemlje.

92 9,2 × 101 Broj prirodnih hemijskih elemenata.

100 1 × 102 Talasna dužina (u metrima) najnižih kratkotalasnih radio-frekvencija.

101 1,01 × 102 Standardni atmosferski pritisak (u kilopaskalima) na Zemlji na nivou mora.

331 3,31 × 102 Brzina (u metrima u sekundi) zvuka u vazduhu na nivou mora na 0°C.

464 4,64 × 102 Brzina (u metrima u sekundi) Zemljine rotacije na ekvatoru.

1.000 1 × 103 Gustima (u kilogramima na kubni metar) tečne vode na +4°C.

1.366 1,366 × 103 Ukupno solarno zračenje (u džulima) koje pada na kvadratni metar Zemljine površine u sekundi.

5.780 5,78 × 103 Temperatura (u kelvinima) površine Sunca.

29.800 2,98 × 104 Brzina (u metrima u sekundi) Zemlje u orbiti oko Sunca.

145.000 1,45 × 105 Odnos veličine atoma vodonika i njegovog nukleusa (odnos složenijih atoma je manji).

150.000 1,5 × 105 Gustina (u kilogramima na kubni metar) Sunčevog jezgra.

200.000 2 × 105 Brzina (u metrima u sekundi) Solarnog sistema u orbiti oko galaksije Mlečnog puta.

552.000 5,52 × 105 Brzina galaksije, u odnosu na kosmičko pozadinsko zračenje.

3.474.000 3,474 × 106 Prečnik (u metrima) našeg Meseca.

12.756.000 1,2756 × 107 Ekvatorski prečnik Zemlje u metrima.

15.600.000 1,56 × 107 Temperatura (u kelvinima) u središtu Sunca.

299.792.458 2,998 × 108 Brzina (u metrima u sekundi) svetlosti (ili bilo kog elektromagnetskog zračenja) u vakuumu.

384.000.000 3,84 × 108 Orbitna udaljenost (u metrima) Meseca od Zemlje.

1.000.000.000 1 × 109 Približna gustina (u kilogramima na kubni metar) belog patuljka ili umiruće zvezde.

1.390.000.000 1,39 × 109 Prečnik (u metrima) Sunca (1,39 miliona kilometara).

10.000.000.000 1 × 1010 Temperatura (u kelvinima) pri eksploziji supernove.

80.000.000.000 8 × 1010 Gruba procena broja zvezda u našoj galaksiji (procene variraju do 4 × 1011).

150.000.000.000 1,5 × 1011 Srednja udaljenost (u metrima) Zemlje od Sunca (150 miliona kilometara ili 1 astronomska jedinica).

380.000.000.000 3,8 × 1011 Pritisak (u kilopaskalima) unutar Zemljinog jezgra.

900.000.000.000 9 × 1011 Procenjeni optički prečnik (u metrima) Betelgeza, crvenog superdžina u Orionu.

3.000.000.000.000 3 × 1012 Procenjeni optički prečnik (u metrima) VY Canis Majorisa, crvenog hiperdžina i najveće poznate zvezde (oko 2.000 puta veća od našeg Sunca).

10.000.000.000.000 1 × 1013 Približni prečnik (u metrima) Solarnog sistema (1.000 milijardi kilometara).

20.000.000.000.000 2 × 1013 Približna gustina (u kilogramima na kubni metar) univerzuma u elektroslaboj epohi, oko 10-12 sekundi posle Velikog praska.

90.000.000.000.000 9 × 1013 Teorijska ukupna masa-energija (u džulima) jednog grama materije.

100.000.000.000.000 1 × 1014 Procenjeni broj ćelija u ljudskom telu (9 od 10 pripadaju bakterijskim ćelijama).

9.460.000.000.000.000 9,46 × 1015 Udaljenost (u metrima) koju prevaljuje svetlost za godinu dana (1 svetlosna godina ili 94,6 bilijardi kilometara).

25.000.000.000.000.000 2,5 × 1016 Pritisak (u kilopaskalima) unutar Sunčevog jezgra.

40.000.000.000.000.000 4 × 1016 Udaljenost (u metrima) do Proxime Centauri, najbliže nam zvezde posle Sunca (oko 4,23 svetlosne godine).

141.000.000.000.000.000 1,41 × 1017 Poluživot (u sekundama) uranijuma (4,468 milijardi godina).

200.000.000.000.000.000 2 × 1017 Gustina (u kilogramima na kubni metar) u atomskom jezgru i neutronskim zvezdama.

432.000.000.000.000.000 4,32 × 1017 Procenjena starost (u sekundama) kosmosa, procenjena na 13,7 milijardi godina od Velikog praska.

1.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1021 Približni prečnik (u metrima) galaktičkog diska naše galaksije (100.000 svetlosnih godina).

70.000.000.000.000.000.000.000 7 × 1022 Gruba procena broja zvezda u vidljivom kosmosu (procene variraju od 1022 do 1024).

22.300.000.000.000.000.000.000 2,23 × 1022 Udaljenost (u metrima) do Andromedine galaksije, nama najbliže galaksije (2,36 miliona svetlosnih godina).

2.000.000.000.000.000.000.000.000 2 × 1024 Prečnik (u metrima) superjata Device, jata galaksija koje spadaju u našu Lokalnu grupu galaksija (oko 200 miliona svetlosnih godina).

6.000.000.000.000.000.000.000.000 6 × 1024 Masa (u kilogramima) Zemlje.

386.000.000.000.000.000.000.000.000 3,86 × 1026 Ukupna energija (u džulima) koju Sunce izrači u sekundi.

880.000.000.000.000.000.000.000.000 8,8 × 1026 Približni prečnik (u metrima) vidljivog kosmosa (93 milijarde svetlosnih godina).

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1027 Temperatura (u kelvinima) kosmosa 10-35 sekundi posle Velikog praska, na početku inflacione epohe.

2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 2 × 1030 Masa (u kilogramima) Sunca (1 solarna masa).

40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 4 × 1031 Masa (u kilogramima) Betelgeza, crvenog superdžina (oko 20 solarnih masa).

141.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1,417 × 1032 Plankova temperatura, temperatura (u kelvinima) univerzuma u Plankovo vreme posle Velikog praska.

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1040 Približan odnos jačine elektromagentske i gravitacione sile između subatomskih čestica.

36.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 3,6 × 1040 Masa (u kilogramima) OJ287, najveće izmerene supermasivne crne rupe.

687.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 6,87 × 1041 Vezana gravitaciona energija (u džulima) Sunca.

120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1,2 × 1044 Procenjena energija (u džulima) koja se oslobodi pri eksploziji supernove.

30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 3 × 1052 Procenjena masa (u kilogramima) vidljivog univerzuma.

4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 4 × 1069 Procenjena ukupna masa-energija (u džulima) vidljivog univerzuma.

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 1 × 1080 Procena ukupnog broja fundamentalnih čestica u vidljivom kosmosu (neke procene kažu oko 1085).

5.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 5,1 × 1096 Plankova gustina, gustina (u kilogramima na kubni metar) univerzuma u jedinici Plankovog vremena posle Velikog praska.

(Astronomski magazin)

O autoru

administrator

Ostavite komentar