ЗОВ БУДУЋНОСТИ

УСТАВ ВАСИОНЕ

Pixabay

(Важи за сва Бића и Ентитете Васионе која имају било какав облик CNS-централног нервног система. CNS је база Патње).


Стеван Бошњак

Преамбулум

Махавирив императив је знамен будуће еволуције Човечанства и све Васионе.

Ахимса парамо дармах.

Ненаношење патње једини је Закон.

Овај Устав има само један члан који овако гласи:

Чл. 1

Став први

Све је Свима дозвољено, сем наношења било ког облика патње Бићима и Ентитетима са CNS-централним нервним системом.

Само Бића и Ентитети са било којим обликом CNS могу да Пате.

Патња је управно сразмерна степену развијености CNS.

Став други

Под Бићима и Ентитетима се подразумева све што је живо и све што је створено, природним или неким другим путем и поступцима, а и све што има CNS, односно интелигенцију која из CNS проистиче, и капацитет за Патњу која из постојања CNS проистиче.

Став трећи

Свако Биће и сваки Ентитет самовласно одлучује шта је за њега Патња било ког облика и интензитета и власно је да патњу моментално и аутоматски спречи и докине.

Став четврти

Свако ко не поштује претходна три става, изолује се.

То је једина казна.

Тумачења и објашњења

А.

Декларација независности Томаса Џеферсона је на најбољи начин дефинисала универзалност ЉУДСKОСТИ следећим ванвременим исказом: СВИ ЉУДИ СУ РОЂЕНИ ЈЕДНАKИ, ДА ТРАГАЈУ ЗА СЛОБОДОМ, ПРАВДОМ И ЛИЧНОМ СРЕЋОМ.

Тумачење

Лична срећа је искључива власност ЈЕДИНKЕ-ПОЈЕДИНЦА-ЛИЧНОСТИ и само је Она-Он-Оно, власно да је тумачи и да о Њој одлучује.

Сва четири појма, као и глагол ТРАГАЊЕ, нераскидиво су везани за први члан овог Устава Васионе.

Седам речи ове Декларације формирају структуру СВИХ БУДУЋНОСТ, а то су:

Људи

Рођен

Једнакост

Трагање

Слобода

Правда

Лична срећа

Ја сам у Опусу тотуму овоме додао да: Цео космос проглашавам домом за слободне људе и слободне светове.

Робови и ропска мисао у мом Универзуму не постоје.

Сви робови ће бити ослобођени.

То је будућност људског рода.

Наставак тумачења

У складу с мојим учењем да је битан УМ, а не његов Носач (протоплазматски или артифицијелни) подразумева се да се: Сва права, обавезе, поступци, закључци, ставови и закони (једнако као и за људе) односе и на све артифицијелне ентитете човеком створене (…роботе, андроиде, киборге, наноиде, врсно унапређене, пантропе, виртуелтере) и остале који ће тек настати.

Данашње Доба је почетак новог врсног усавршавања Људског рода, а основна одлика тога је да човек постаје Демијург-Створилац поступно преузимајући улогу Бића вишег ранга.

Ово подразумева да је почетак врсног унапређења Људског рода садржан у ПРИХВАТАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ, НЕДЕЉИВЕ ПЛАНЕТЕ као живог организма и еколошког ентитета највишег ранга свеколиког живота у васиони.

Живот (постојање и будућност) Људског рода у целини, као и живот сваког припадника људског рода је функција (и у функцији је) Јединствене-Недељиве Планете.

Сви остали закључци нужно следе из таквог ултимативног става.

Ово значи да одговорност Човека као Демијурга-Ствараоца, не само према властитим усавршавању (врсном и индивидуалном ) већ и према свим ентитетима разума које ствара и које ће створити, као и према Васиони у целини, постаје божанска.

Божанске могућности и новостечене моћи, подразумевају управно пропорционалну и божанску одговорност али и управно пропорционалну божанску љубав према свему постојећем и према свему што ће тек постати и бити створено: природним путем или артифицијелно.

То је на делу.

Људски је род одлучно закорачио не само у физички Kосмос већ и у Мултиверзуме, које суштински одређују следеће речи: Разумевање (Kогниција, Треће стање свести)

Љубав, Слобода, Ширење (Емоција, Праксис).

Усавршавање, Унапређење, Мењање (Учење, Праксис).

Промена и Прихватање (Kонација, Праксис).

Јединственост и Јединство ( етврто стање свести, Пут за Даље).

О аутору

Stanko

Оставите коментар