ARGUSOV POGLED

NOVO PLAŠENJE NARODA

285 pregleda

To znači da se o mreži 5G sve zna i ništa nije skriveno, jer je sve to razmatrano na plenarnim zasedanjima Međunarodnog konsultativnog komiteta za radio-komunikacije, a posebno u ekspertskim studijskim grupama, i sa eksploatacionog i sa naučnog stanovišta.


Mr Milan T. Stevančević

Daleke 1865. godine srpska delegacija potpisala je Konvenciju Međunarodnog telegrafskog saveza koji je kasnije prerastao u Međunarodni savez za telekomunikacije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Tako je Srbija postala osnivač međunarodne agencije Ujedinjenih nacija. Imena 22 države potpisnice nalaze se na fasadi stare zgrade Saveza.

Od tog vremena do sada menjao se tekst Međunarodne konvencije o telekomunikacijama i Međunarodnog pravilnika o radio komunikacijama, a najveće promene izvršene su s pojavom satelitskih telekomunikacija i prelaskom na digitalnu tehnologiju. Jedan od glavnih instrumenata je Pravilnik o radio-komunikacijama, koji obuhvata razvoj mnogih službi kao što su vazduhoplovne, pomorske, satelitske, fiksne, radio-difuzne, za spasavanje ljudskih života na moru itd. Među mnogobrojnim nalaze se mobilne službe kao što je mreža pete generacije (5G).

Električno polje 5G mreže je slabo električno polje, a njegova jačina zavisi od udaljenosti predajne antene. Vrednost jačine električnog polja kreće se nešto više od 20 decibela.

Glavni zadatak Međunarodnog saveza za telekomunikacije jeste da odredi frekvencijski opseg, snagu zračenja, vrstu modulacije (digitalne ili analogne), zonu servisa (pokrivanja), i da sve to usaglasi na međunarodnom nivou. Nijedna država ili pojedinac ne može da postavi radio-stanicu ili mobilnu mrežu bez međunarodne dozvole za određeni opseg frekvencija. Monitoring služba prati svaku frekvenciju koja se pojavi na bilo kom kraju sveta. Svaka mobilna mreža mora da ima saglasnost države gde se postavlja i saglasnost susednih država, ukoliko postoji mogućnost ometanja telekomunikacionih sistema.

To znači da se o mreži 5G sve zna i ništa nije skriveno, jer je sve to razmatrano na plenarnim zasedanjima Međunarodnog konsultativnog komiteta za radio-komunikacije, a posebno u ekspertskim studijskim grupama, i sa eksploatacionog i sa naučnog stanovišta.

Verovatno su naši predstavnici bili na plenarnim zasedanjima (WRC –2015) kada su razmatrani svi parametri za mrežu 5G. Ja sam bio predstavnik Jugoslavije u Studijskoj grupi 1 sve do 1998. Tu su se vodile naučne rasprave i donosila finalna akta o svakoj usvojenoj mreži. Jednostavno rečeno, tu ništa nije moglo da promakne.

Da bi se razumela 5G mreža, treba reći da su se prve mobilne komunikacije pod nazivom 1G pojavile kao semidupleks, gde jedan govori a drugi sluša i obratno. Osim zvuka ništa drugo nije moglo da se prenosi. Drugi nivo 2G bio je razvijanje dupleks veze gde oba govornika mogu istovremeno da govore, ali ne i da prenose istovremeno podatke ili sliku. Razvojem digitalne tehnologije povećavaju se zahtevi za istovremeno prenošenje zvuka, slike, podataka, usluga itd. Tako je svaka nadogradnja dobijala nov predznak, odnosno 2G, 3G, 4G i najnovija 5G mreža. Jednostavno rečeno, 5G mreža može se posmatrati kao da istovremeno rade pet mobilnih telefona gde svaki od ima neku drugu funkciju.

Postavlja se pitanje u čemu je problem. U današnje vreme svaki drugi korisnik ima dva ili tri mobilna telefona i niko ne diže buku zbog toga. Kada je u pitanju snaga zračenja koja se manifestuje kao električno polje, treba reći da se jačina električnog polja meri u mikrovoltima. U nauci postoje dve vrste električnih struja, kondukcione i konvekcione. Mobilni telefoni bilo koje mreže, a i sve radio-stanice, zrače kondukcionu električnu struju koja se prenosi putem električnog polja. To je ne materijalni prenos energije koji nije faktor rizika po zdravlje ljudi. Treba znati da se jačina električnog polja snažnih televizijskih predajnika u Beogradu kreće oko 60 decibela i više, a ništa se ne dešava.

Električno polje 5G mreže je slabo električno polje, a njegova jačina zavisi od udaljenosti predajne antene. Vrednost jačine električnog polja kreće se nešto više od 20 decibela. To su slaba električna polja koja nose kondukcionu električnu struju, pa da bi se pokrila neka zona servisa potrebno je mnogo antena što zbunjuje narod. Sateliti koje koristi mreža 5G mogu se videti i iznad Beograda, lete na visini od 550 kilometara.

Priče da mreža 5G može da bude rizična po zdravlje ljudi ili da stvori koronavirus su intelektualna uvreda pojedinih nabeđenih znalaca kojima se zastrašuju nepućeni. Osamdesetih godina prošlog veka generalni sekretar Međunarodnog saveza za telekomunikacije odredio je 20 međunarodno priznatih eksperata, među kojima sam bio i ja, da daju viziju razvoja telekomunikacija. Sva viđenja razvoja telekomunikacija objavljena su kao dokumenta Ujedinjenih nacija na Svetskoj izložbi za telekomunikacije koja je održana u Budimpešti.

O autoru

administrator

Ostavite komentar