АЛХЕМИЈА ДУХА

ПЛОВИДБА ВАСИОНОМ

Unsplash

Unsplash

Да се успешно плови свеколиким бескрајем потребне су: две формуле, једна посланица и *анализа можданих таласа.


Стеван Бошњак

Формуле су:

= Gh/c3

= h/c

Посланица је: Учење о опозитима, или посланица Карлу Сејгану.

*

Прва по реду формула има божанску симетрију у којој су, с леве стране, две варијабле а с десне три фундаменталне космолошке константе, спојнице микро и макро света.

Друга формула има лепу симетрију која с леве стране има две варијабле, с десне две фундаменталне константе.

Посланица о опозитима садржи два постулата који овако гласе:

Први постулат о опозитима

Једнакост производа опозита важи скрознаскроз.

Други постулат о опозитима

Производ опозита је константан.

*

И то је све што је потребно за пловидбу бескрајем и његовим прикрајцима.

Формулонаутика, формулонаути, пловидба можданим океаном

Из учења о опозитима проистиче лакоћа налажења скоро свега битног:

Када ставимо: Опозит пута Опозит = Опозит пута Опозит.

Делује помало…хм…

Али кад наставимо са: Максимум . Минимум = Максимум . Минимум.

Па даље:

Простор . Сила = Простор . Сила.

и: Највећи простор . Најслабија сила = Најмањи простор . Најјача сила.

Васиона . Гравитација = Атомско језгро . Јака атомска сила.

Остаје нам само да лако нађемо полупречник васионе јер:

r . 1 ≈ 10-12 . 1040

r ≈ 1028 cm.

Даља пловидба

Из rλ=Gh/c3 и mλ=h/c следи: λ = Gh/c3r и λ=h/mc. Кад изједначимо: λ= Gh/c3r = h/mc. Одавде: m = rc2/G. Ово је најопштија формула за масу и где је маса директно повезана с простором, односно константама c и G које су непосредни трансформатори масе у простор и обратно: r = mG/c2. Ово је најопштија формула за простор, којом је простор директно везан за масу.

Време се налази и лако везује уз масу и простор на следећи начин: rλ=Gh/c3. Може се написати и као: rct=Gh/c3 (λ=c/ν=ct). Одавде: t = Gh/c4r и r = Gh/c4t.

Суштина је да се варијабле маса, простор, време непрекидно трансформишу и мењају места. Њихови трансформатори, коефицијенти промене јесу константе, (c, G, h), острва стабилности у непрекидним струјама космичког океана промена. И зато питање: Откуда острва у мору, одакле у хаосу варијабли константе?

Из овог питања следи бездимензиони рачун

Из: = Gh/c3 10-65

r ≈10-65

λ≈10-65/r

Из: mλ=h/c 10-37

m 10-37

λ≈10-37/m

Како је: λ≈10-65/r ≈10-37/m, лако је наћи r и m, односно простор и масу.

10-65/r ≈10-37/m

1/r ≈ 1028/m → r = m/1028

1/m ≈ 10-28/r → m = r/10-28

Овим су најдиректније доведени у везу простор и маса и њихови узајамни преображаји. Простор (полупречник r) је количник масе и коефицијента трансформације 1028, маса је количник простора (полупречника r) и коефицијента трансформације 10-28.

1028 gr/cm . 1/1028 cm/gr = 1

ρ . 1/ρ = 1

ρst . 1/ρst =1

ρst = [ρ . r2]

1/ ρst = [1/ ρ . r2]

[ρ . r2] . [1/ ρ . r2] = 1

[1028 gr/cm3 . cm2] . [1/1028 gr/cm3 . cm2] = 1.

Моја густина (константа) ρst везује физичке и математичке објекте:

ρst = ρ . [rЄ (0,1,2,3,4…n..∞, -1,-2,-3, -n, ∞-1) ].

ρst = ρ . r0 = ρ . 1 = ρ = m/V=gr/cm3 . 1= објект, тело, 3 димензије.

ρst = ρ . r1 = m/V . r = gr/cm3 . cm = gr/cm2 = површина, 2 димензије.

ρst = ρ . r2 = gr/cm3 . cm2= gr/cm = линија, 1 димензија.

ρst = ρ . r3= gr/cm3 . cm3 = gr/1 = gr1=тачка, 0 димензија.

ρst = ρ . r4 = gr/cm3 . cm4= gr1.cm1, -1 прва негативна димензија.

ρst = ρ . r5 = gr/cm3 . cm5= gr1.cm2, -2 друга негативна димензија.

ρst = ρ . r6 = gr/cm3 . cm6= gr1.cm3, -3 трећа негативна димензија.

ρst = ρ . rn = gr/cm3 . cmn = gr1cmn-3

ρst = ρ . r = gr/cm3 . cm = gr1cm.

ρ = ρst / r= 0 (бесконачна васиона).

ρst = ρ . r-∞.

ρ = ρst / r-∞=∞ (сингуларитет).

*

Прилог 1

ρ ( 3d ) = gr/cm3 (волумен).

ρ ( 2d ) = gr/cm2 (површина).

ρ ( 1d ) = gr/cm1 (линија).

ρ ( 0d ) = gr/cm0 = gr/1 (тачка).

ρ = gr/cm = gr/∞ = 0 (бесконачна васиона).

ρ = gr/cm-∞ = gr/1/∞ = gr ∞ (сингуларитет).

Прилог 2

Налажење времена:

Из mc2 = mc2 = h/t → tmc2 = h → t = h/ mc2.

Како је: m = r/10-28 t = h/r/10-28 c2

t = 10-75/r.

Веза са можданим таласима* човека

t = 10-75/r → t = 10 -75/m/1028.

Кад ставимо: m = 10-47 грама, што је маса јединичног можданог таласа →

t = 10-75/10-47/1028 t =100 = 1 , односно ν = 1/t = 1/1 = 1. Овде сам добио фреквенцију јединичног можданог таласа од 1 Hz који називам квантом свести. Маса кванта свести је 10-47 грама.

*MОЖДАНИ ТАЛАСИ, Qψ анализа

(Извор свих скупова физичких и духовних поља).

Мождани таласи (MT) су носиоци структуре свести. Јединични мождани таласа за фреквенцију од ν=1Hz jeсте квант свести. Из горње две дефиниције проитиче могућност квантне анализе МТ.

Мождани таласи фреквенција време таласна дужина маса полупречник запремина енергијаenergija
ипсилон 0,1-0,5 Hz t=1/ν λmin=c/o,1 m=hν/c2 r=Gh/c3λ V=4/3r3π hν

1/0,1-0,5 λmax=c/0,5

делта 0,5-4 1/0,5-4
тета 4-8 1/4-8
алфа 8-13 1/8-13
бета1 13-15 1/13-15
бета2 15-22 1/15-22
бета3 22-32 1/22-32
гама 32-100 1/32-100
Јединични мождани талас за фреквенцију: ν=1=hν=h/sec.

Maсa јединичног можданог таласа: m=h/c2≈10-27/1020≈10-47g.

Tаласна дужина јединичног можданог таласа: λ=c/ν=c/1=c/hz≈3×1010cm.

Време јединичног можданог таласа: t=1/ν=1/1=1s.

Енергија јединичног можданог таласа: E=hν=h1Hz≈10-27erg.

Јединични мождани талас је квант свести.

Полупречник јединичног можданог таласа:

r1= Gh/c3λ ≈10-810-27/1030λ≈10-35/1030λ≈10-35/10303×1010≈10-75cm.

Све остале вредности:

За таласе мање фреквенције од јединичне и веће од јединичне добијају се на горе приказан начин.

За мождане таласе којима је фреквенција: ν=0.

Таласна дужина је бесконачна, као и време.

Енергија и маса таквог можданог таласа су нула, као и његов полупречник.

Зa: ν=0 → t=1/ν=1/0=∞,

λ=c/ν=c/0=∞,

E=hν=h0=0,

m=hν/c2=h0/c2=0/c2=0,

r0= Gh/c3λ=Gh/c3∞=0.

Запремину јединичног можданог таласа налазимо из следеће формуле: V=4/3r3π . Како је полупречник јединственог можданог таласа реда 10-75 cm, тада је волумен јединичног можданог таласа реда V≈10-225cm3.

Напомене:

Формуле овде у употреби: mc2=hν, mλ= h/c, rλ=Gh/c3, r=Gh/c3λ, c=λν.

Мождани таласи су електромагентно зрачење мозга. Постоји осам врста можданих таласа, како је у табели наведено. Мождани таласи представљају 24-часовну мепрекидну активност живог мозга. Престају да постоје тек на кад фреквенцији од нула херца и бесконачној таласној дужини, односно смрћу човека.

Време је инверзија ферквенције: t=1/ν, a херц је инверзија секунде: Hz=1/sec.

Таласна дужина и фреквенција су инверзије: λ=c/ν, i ν=c/λ.

Маса m се израчунава из Планк-Ајнштајнове формуле: mc2=hν.

Радијус је израчунава из једнакости производа таласне дужине било које масе, радијуса те масе и квадрата Планкове дужине.

Производ таласне дужине било које масе и радијуса те масе једнак је квадрату Планкове дужине: rλ = Gh/c3

Запремина је производ радијуса и броја пи: V=4/3r3π.

Енергија можданог таласа се налази из формуле: mc2=hν.

Планк-Ајнштајнова формула: mc2=hν je сачињена од две варијабле и две константе уравнотежене знаком једанкости.

Формула: rλ=Gh/c3 састоји се од три константе, једне варијабле и једне псеудоваријабле коју је лако претворити у операбилну вредност.

Са ове две формуле све операције на физичким и можданим објектима (у овом случају квантна анализа можданих таласа) су примењиве.

Овим су психолошки обејкти уведени у домен квантномеханичке и релативистичке анализе.

——————

*, квантно.психолошка анализа

 

 

 

 

О аутору

Stanko

Оставите коментар