ALHEMIJA DUHA

KOSMIČKA/BOŽIJA SVEST

717 pregleda
Geralt/Pixabay

Ako je u jedinični događaj, na bilo koji način, uključena jedinična misao, odnosno jedinična kosmička svest (božija, ljudska, bilo kakva svejedno), onda u tom događaju nužno posreduje ψconst. odnosno jedinična kosmološka misao ili kvant svesti.


Stevan Bošnjak

Definicije

1. Nemoguć je događaj manji ili veći od jediničnog.

2. Jedinični događaj (1D) je količnik jediničnog materijalnog (1M=masa, prostor) i jediničnog vremena:

1D=1M/1t.

3. Jedinični događaj može, ali ne mora da uključuje jediničnu kosmičku svest. Jedinična kosmička svest je u takvom događaju kvant kosmičke svesti odnosno mentalna konstanta čija je vrednost: ψconst=mνV=mV/t.

4. Nosioci strukture kosmičke svesti, kvanti kosmičke svesti su jedinične misli.

Rečnik

M: materija, materijalno → M = mV (proizvod mase i prostora-ovde sferične zapremine)

D: događaj→1D=1M/1t

t: vreme

ν: frekvencija=1/t

V: zapremina, prostor (ovde sferični V=4/3r3π

Vrednost Ψconst: Jedinična misao (jedinična kosmička svest, kvant kosmičke svesti)

Vrednost ψconst:

ψconst = M/t = mV/t ≈10-47gr .10-225 cm3/1sec.= mVν≈10-47gr .10-225 cm3 . 1Hz

Pojašnjenja:

Jedinična misao za frekvenciju: ν=1=hν=h/sec.

Masa jedinične misli: m=h/c2≈10-27/1020≈10-47g.

Talasna dužina jedinične misli: λ=c/ν=c/1=c/hz≈3×1010cm.

Vreme jedinične misli: t=1/ν=1/1=1s.

Energija jedinične misli: E=hν=h1Hz≈10-27erg.

Jedinična misao je kvant (kosmičke) svesti.

Poluprečnik jedinične misli:

r1= Gh/c3λ ≈10-810-27/1030λ≈10-35/1030λ≈10-35/10303×1010≈10-75cm.

Sve ostale vrednosti (za misli frekvencije veće ili manje od jedinične dobijaju se na gore prikazan način): Za misli kojima je frekvencija: ν=0, talasna dužina je beskonačna, kao i vreme. Energija i masa takve misli je nula, kao i njen poluprečnik.

Za: ν=0 → t=1/ν=1/0=∞

λ=c/ν=c/0=∞

E=hν=h0=0

m=hν/c2=h0/c2=0/c2=0

r0= Gh/c3λ=Gh/c3∞=0

Zapreminu jedinične misli nalazimo iz: V=4/3r3π. Kako je poluprečnik jedinične misli reda 10-75cm, tada je njen volumen reda:V≈10-225cm3.

Napomene

Vreme je inverzija frekvencije: t=1/ν, a Herz je inverzija sekunde: Hz=1/sec.

Talasna dužina i frekvencija su inverzije: λ=c/ν, i ν=c/λ.

Masa m se izračunava iz Plank-Ajnštajnove formule: mc2=hν.

Radijus se izračunava iz jedankosti proizvoda talasne dužine bilo koje mase i kvadrata Plankove dužine.

Proizvod talasne dužine bilo koje mase i radijusa te mase jednak je kvadratu Plankove dužine: rλ = Gh/c3.

Zapremina je proizvod radijusa i broja Pi: V=4/3r3π

Energija jednične misli se nalazi iz formule: mc2=hν.

Formula jediničnog događaja

Vraćamo se na prethodnu definiciju da je bilo koji kosmički jedinični događaj količnik jedinične materijalnosti (kao proizvoda mase i prostora) i jediničnog vremena. Možemo takođe reći i da je jedinični događaj proizvod jedinične materijalnosti i jedinične frekvencije.

1D=1M/1t → mV/t = mVν → hν/c24/3r3πν (opšta formula jediničnog događaja).

Ako je u jedinični događaj, na bilo koji način, uključena jedinična misao, odnosno jedinična kosmička svest (božija, ljudska, bilo kakva svejedno), onda u tom događaju nužno posreduje ψconst. odnosno jedinična kosmološka misao ili kvant svesti čija je vrednost: ψconst10-47gr .10-225 cm3 . 1Hz. Tada jedinični događaj ima vrednost: D = ψconst M/t.Dimenziono je tada: D = gr2cm6/sec2.

Ovo znači da je prvo uključenje jedinične kosmičke svesti u niže dimenzije (cm5, cm4, cm3) moguće samo iz cm6, odnosno šestodimenzionog prostora kome jedan petodimenzioni (cm5) prostor jeste površina, kome jedan četvorodimenzioni (cm4) prostor jeste linija i kome jedan trodimenzioni (cm3) prostor jeste tačka.

Ljudski um lako barata pojmovima nižih dimenzija (površina, linija, tačka) zato što je to opšti vasionski princip. Dimenzija i nagore i nadole, baš kao i jedinica kosmičke svesti može biti neodredljivo mnogo. Princip simetrije je tu očuvan.Odavde proističe sledeći zaključak:Jedinični fizički događaj je kvadratni koren jediničnog psihičkog događaja:grcm3/sec=√ gr2cm6/sec2.

Uočavamo da je svaki sledeći skup viših dimenzija i koren više: kvadratni, kubni, četvrti…→ grcm3/sec = kvadratni koren iz: gr2cm6/sec2 = treći koren iz: gr3cm9/sec3 = četvrti koren iz: gr4cm12/sec4nti koren iz: grncm3n/secnitd.

Svaka dimenzija (fizička, psihološka, matematička) sebe smešta u početak, u centar vlastitog koordinatnog sistema dimenzija, odnosno svetova. Na primer, jedan tridesetodimenzioni svet svojom površinom smatra jedan 29.dsvet, svojom linijom jedan 28.d svet i svojom tačkom jedan 27.d svet. Sve ispod toga, sa stanovišta 30.d sveta, ili ne postoji, ili pripada negativnim dimenzijama, odnosno Asvetovima. Ovaj 30.d svet takođe zna i da je on površina jednog 31.d sveta, linija jednog 32.d sveta i tačka jednog 33.d sveta…

Dakle:

Trodimenzioni svet je kvadratni koren 6.d sveta, kubni koren 9.d sveta, četvrti koren 12.d sveta… itd.

6.d svet je opet kvadratni koren jednog 12. d sveta… itd.

12.d svet je kvadratni koren jednog sveta koji egzistira u 24 prostorne dimenzije i sa njima spareno osam masenih i osam vremenskih dimenzija (zamislimo osmojednotnu masu i osmojednotno vreme u dvadesetčetvoroprostoru…!!!).Itd…

O autoru

administrator

Ostavite komentar