АЛХЕМИЈА ДУХА

КОСМИЧКА/БОЖИЈА СВЕСТ

Geralt/Pixabay

Geralt/Pixabay

Ако је у јединични догађај, на било који начин, укључена јединична мисао, односно јединична космичка свест (божија, људска, било каква свеједно), онда у том догађају нужно посредује ψconst. односно јединична космолошка мисао или квант свести.


Стеван Бошњак

Дефиниције

1. Немогућ је догађај мањи или већи од јединичног.

2. Јединични догађај (1D) је количник јединичног материјалног (1M=маса, простор) и јединичног времена:

1D=1M/1t.

3. Јединични догађај може, али не мора да укључује јединичну космичку свест. Јединична космичка свест је у таквом догађају квант космичке свести односно ментална константа чија је вредност: ψconst=mνV=mV/t.

4. Носиоци структуре космичке свести, кванти космичке свести су јединичне мисли.

Речник

М: материја, материјално → M = mV (производ масе и простора-овде сферичне запремине)

D: догађај→1D=1M/1t

t: време

ν: фреквенција=1/t

V: запремина, простор (овде сферични V=4/3r3π

Вредност Ψconst: Јединична мисао (јединична космичка свест, квант космичке свести)

Вредност ψconst:

ψconst = M/t = mV/t ≈10-47gr .10-225 cm3/1sec.= mVν≈10-47gr .10-225 cm3 . 1Hz

Појашњења:

Јединична мисао за фреквенцију: ν=1=hν=h/sec.

Маса јединичне мисли: m=h/c2≈10-27/1020≈10-47g.

Таласна дужина јединичне мисли: λ=c/ν=c/1=c/hz≈3×1010cm.

Време јединичне мисли: t=1/ν=1/1=1s.

Енергија јединичне мисли: E=hν=h1Hz≈10-27erg.

Јединична мисао је квант (космичке) свести.

Полупречник јединичне мисли:

r1= Gh/c3λ ≈10-810-27/1030λ≈10-35/1030λ≈10-35/10303×1010≈10-75cm.

Све остале вредности (за мисли фреквенције веће или мање од јединичне добијају се на горе приказан начин): За мисли којима је фреквенција: ν=0, таласна дужина је бесконачна, као и време. Енергија и маса такве мисли је нула, као и њен полупречник.

За: ν=0 → t=1/ν=1/0=∞

λ=c/ν=c/0=∞

E=hν=h0=0

m=hν/c2=h0/c2=0/c2=0

r0= Gh/c3λ=Gh/c3∞=0

Запремину јединичне мисли налазимо из: V=4/3r3π. Kако је полупречник јединичне мисли реда 10-75cm, тада је њен волумен реда: V≈10-225cm3.

Напомене

Време је инверзија фреквенције: t=1/ν, a Herz je инверзија секунде: Hz=1/sec.

Таласна дужина и фреквенција су инверзије: λ=c/ν, и ν=c/λ.

Маса m се израчунава из Планк-Ајнштајнове формуле: mc2=hν.

Радијус се израчунава из једанкости производа таласне дужине било које масе и квадрата Планкове дужине.

Производ таласне дужине било које масе и радијуса те масе једнак је квадрату Планкове дужине: rλ = Gh/c3.

Запремина је производ радијуса и броја Пи: V=4/3r3π

Енергија једничне мисли се налази из формуле: mc2=hν.

Формула јединичног догађаја

Враћамо се на претходну дефиницију да је било који космички јединични догађај количник јединичне материјалности (као производа масе и простора) и јединичног времена. Можемо такође рећи и да је јединични догађај производ јединичне материјалности и јединичне фреквенције.

1D=1M/1t → mV/t = mVν → hν/c24/3r3πν (општа формула јединичног догађаја).

Ако је у јединични догађај, на било који начин, укључена јединична мисао, односно јединична космичка свест (божија, људска, било каква свеједно), онда у том догађају нужно посредује ψconst. односно јединична космолошка мисао или квант свести чија је вредност: ψconst10-47gr .10-225 cm3 . 1Hz. Тада јединични догађај има вредност: D = ψconst M/t. Димензионо је тада: D = gr2cm6/sec2.

Ово значи да је прво укључење јединичне космичке свести у ниже димензије (cm5, cm4, cm3) могуће само из cm6, односно шестодимензионог простора коме један петодимензиони (cm5) простор јесте површина, коме један четвородимензиони (cm4) простор јесте линија и коме један тродимензиони (cm3) простор јесте тачка.

Људски ум лако барата појмовима нижих димензија (површина, линија, тачка) зато што је то општи васионски принцип. Димензија и нагоре и надоле, баш као и јединица космичке свести може бити неодредљиво много. Принцип симетрије је ту очуван. Одавде проистиче следећи закључак: Јединични физички догађај је квадратни корен јединичног психичког догађаја: grcm3/sec=√ gr2cm6/sec2.

Уочавамо да је сваки следећи скуп виших димензија и корен више: квадратни, кубни, четврти…→ grcm3/sec = квадратни корен из: gr2cm6/sec2 = трећи корен из: gr3cm9/sec3 = четврти корен из: gr4cm12/sec4nти корен из: grncm3n/secn итд.

Свака димензија (физичка, психолошка, математичка) себе смешта у почетак, у центар властитог координатног система димензија, односно светова. На пример, један тридесетодимензиони свет својом површином сматра један 29.d свет, својом линијом један 28.d свет и својом тачком један 27.d свет. Све испод тога, са становишта 30.d света, или не постоји, или припада негативним димензијама, односно Асветовима. Овај 30.d свет такође зна и да је он површина једног 31.d света, линија једног 32.d света и тачка једног 33.d света…

Дакле:

Тродимензиони свет је квадратни корен 6.d света, кубни корен 9.d света, четврти корен 12.d света… итд.

6.d свет је опет квадратни корен једног 12. d света… итд.

12.d свет је квадратни корен једног света који егзистира у 24 просторне димензије и са њима спарено осам масених и осам временских димензија (замислимо осмоједнотну масу и осмоједнотно време у двадесетчетворопростору…!!!). Итд…

О аутору

Stanko

Оставите коментар